Battle RecordZennihon Nisai Yushun (G1)
Hokkaido Nisai Yushun (G3)