Battle RecordEmpress Hai (G2)
Kanto Oaks (G2)
Nagoya Daishoten (G3)