Battle RecordRadio NIKKEI Hai (G3)
2nd Sapporo Nisai Stakes (G3)