Battle RecordJapanese Derby (G1)
Kikka Sho (G1)
Satsuki Sho (G1)
Hopeful Stakes (G1)
Kobe Shimbun Hai (G2)
Tokyo Sports Hai Nisai Stakes (G3)