Battle RecordJapanese Derby (G1)
Kobe Shinbun Hai (G2)
Radio NIKKEI Hai Nisai S(G3)